Inici del Contingut

Per què estudiar?

Context sociolaboral

Què és? Què permet fer? el Màster en Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants de la UdL 

Especialitats: espanyol o català

Modalitats: semipresencial o virtual

Modalitats: temps parcial o temps complet

Distribució de l'aprenentatge a tempos parcial

Sortides professionals

 

Context sociolaboral

La situació social de Catalunya ha canviat amb l’arribada de població immigrant que necessita aprendre català i espanyol per poder anar a l’escola, trobar feina i integrar-se a la nostra comunitat. Aquest col·lectiu requereix un tractament específic molt diferent a com ha estat concebut tradicionalment l’ensenyament de segones llengües.

En els centres de primària i secundària funcionen des de fa uns anys les aules d’acollida amb professorat que no ha rebut formació específica per afrontar la tasca d’ensenyar a persones que no tenen el català o el castellà com a llengua materna, per la qual cosa és del tot necessari un màster que s’ocupi de formar el personal docent.

Una necessitat evident en aquesta situació de multiculturalitat és la mediació intercultural, procés que contribueix a millorar la comunicació, la relació interpersonal i intergrupal dins del territori, i la integració de persones provinents d’altres cultures. Això fomenta la cohesió social i promou l’autonomia i la inserció de les minories en un nou marc comú de convivència.

A banda, ha augmentat substancialment la demanda actual d’ensenyament d’espanyol i català com a llengües estrangeres, com es manifesta en l’augment dels centres de l’Instituto Cervantes i en l’oferta de cursos de l’Institut Ramon Llull, respectivament: o en la demanda, en el cas de l'espanyol, de professorat de primària i secundària que imparteixin les seves classes en espanyol en centres escolars d'altres països (vegeu, per exemple, https://politica.elpais.com/politica/2017/11/08/diario_de_espana/1510158535_346440.html). Per aquest motiu, resulta imprescindible oferir eines per al desenvolupament de la tasca del professorat que imparteix la seva docència fora del territori.

Aquest màster completa l’oferta formativa existent a les universitats espanyoles per respondre a la demanda social en el context de les noves situacions d’interculturalitat, i ofereix la base necessària per a la investigació en ensenyament i adquisició de llengües, amb una atenció particular a les situacions de plurilingüisme vinculades a la migració.

Què és? Què permet fer? el Màster en Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants de la UdL

El màster en Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants de la Universitat de Lleida és un màster oficial de 60 crèdits que està dirigit a formar professionals:

 • que hagin d’ensenyar o vulguin ensenyar la llengua i la cultura a persones que no tenen l’espanyol o el català com a llengua materna, especialment en contextos d’immigració;
 • que vulguin treballar en el disseny, elaboració i/o edició de materials didàctics pensats per a l’aprenentatge d’una llengua i una cultura estrangeres;
 • que vulguin treballar en mediació intercultural i en integració de col·lectius estrangers.

Especialitats: espanyol o català

Està dissenyat amb unes matèries comunes i dues especialitats, a escollir-ne una, segons la llengua sobre la qual es vulgui treballar:

 • ensenyament d’espanyol
 • ensenyament de català.

Modalitats: semipresencial o virtual

El màster s’imparteix en dos modalitats:

Modalitat Tipus d'assignatura
semipresencial
 • assignatures presencials (entre 11 h. i 28 hores lectives)
virtual
 • assignatures virtuals (sense horari lectiu,
  amb una sessió de seguiment mensual per assignatura) 

 

En la modalitat virtual, tot el procés d'ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través del campus virtual de la Universitat de Lleida, que permet la interacció professorat-alumnat, la utilització dels recursos docents, l'elaboració i el lliurament d’activitats i tasques, etc. Per tant, l'estudiant/a ha de tenir coneixement i maneig bàsics d'eines informàtiques i d'aplicacions de mòbils. En la modalitat semipresencial, també s'utilitza el campus virtual, encara que menys intensament.

A les guies docents de les assignatures, es pot consultar la dedicació en hores de treball autònom de l'estudiant o estudianta, que és diferent segons la modalitat.

Si vols saber com és el campus virtual, quines eines té i com s’utilitzen, consulta aquí.

Si vols saber el calendari de sessions presencials (alumnat semipresencial) i de sessions de seguiment (alumnat virtual), consulta aquí.

L'alumnat virtual no ha de realitzar cap activitat avaluable de manera presencial a la Universitat de Lleida, llevat de la defensa del Treball Final de Màster. L'alumnat que, en el moment de la defensa, resideixi a l'estranger pot sol·licitar a la Comissió d'Estudis del Màster que l'acte es desenvolupi virtualment.

Modalitats: temps parcial o temps complet

 En funció de les necessitats, de la decicació i de les expectatives que tingui cada estudiant/a, el màster es pot cursar:

 • a temps complet (matriculant els 60 crèdits del màster) o
 • a temps parcial (cursant un mínim de 12 crèdits per curs, i distribuint la resta en els cursos següents).

Segons la normativa de permanència de la Universitat de Lleida, l'alumnat a temps complet té un màxim de 2 cursos per a acabar el máster, mentre que l'alumnat a temps parcial disposa de 3 cursos per fer-ho. 

Distribució l'aprenentatge a temps parcial

La distribució de les assignatures per cursos que s'aconsella a l'alumnat a temps parcial es pot consultar aquí.

Sortides professionals

El Màster en Ensenyament d’Espanyol/Català a Immigrants té les següents sortides professionals:

Àmbits

Sortides professionals

Ensenyament d’espanyol i català per estrangers i immigrants

 • Professorat en aules d’ acollida o d’enllaç
 • Professorat en centres d’ensenyament a adults
 • Professorat en centres estrangers
 • Direcció o gestió de centres d’ensenyament de llengües estrangeres
 • Personal examinador de certificats oficials de català i de DELE

Editorials

 • Disseny de materials didàctics destinats a l’ensenyament-aprenentatge d’immigrants
 • Disseny de materials didàctics destinats a l’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres
 • Assessor/a lingüístic i cultural en publicacions d’ensenyament de segones llengües en contextos d’immigració
 • Assessor/a lingüístic i cultural en publicacions sobre l’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres

Mediació i integració

 • Assessor/a en aspectes lingüístics o de mediació intercultural i integració al nostre país en institucions i entitats públiques i privades
 • Assessor/a en mediació intercultural en empreses i entitats que treballen a l’estranger