Start od the content

General Information

El màster està organitzat en un únic curs acadèmic. Es pot realitzar en un any si l’alumne/a té una bona disponibilitat de temps. Es aconsellable que les persones que compaginen els estudis amb la feina el cursin en dos anys.

El màster està distribuït en assignatures semipresencials i assignatures virtuals. Les assignatures semipresencials tenen assignades 24 o 28 hores de docència presencial. Les assignatures virtuals tenen assignades entre 4, 6 o 8 hores de docència presencial (16, si l'assignatura és anyal).

L'assistència a les sessions presencials no és obligatòria. L’alumnat que tingui dificultats per assistir-hi pot seguir una modalitat completament virtual. Els crèdits ECTS es computen per hores de dedicació de l’alumnat, la qual cosa permet establir activitats o tasques complementàries per a l’alumnat que no assisteixi a les sessions presencials.

El màster es pot cursar també a temps parcial, és a dir, matriculant-se només d’algunes assignatures cada any: el mínim són 12 crèdits. Cada estudiant decidirà el tipus de règim d’estudis que vol seguir en funció de les seues necessitats, disponibilitat i expectatives.

En qualsevol cas, les pràctiques no es poden començar si no s’ha superat el 40% dels crèdits del màster, per tant, si no s’han aprovat, almenys, 24 créditos.

El TFM no es pot presentar si no s’han superat tots els crèdits de la resta d’assignatures.