Màster Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants

Criteris d'admissió i resolucions

Llistat de persones admeses i excloses en el segon període de preinscripció Curs 2022-2023.

 

1. A qui va dirigit aquest màster

Les persones a les quals va destinat aquest màster són:

 • professors i professores de llengua de l’ensenyament de primària i secundària o d’acadèmies i escoles oficials d’idiomes,
 • persones que pretenen encaminar la seva activitat professional cap a l’ensenyament de l’espanyol o el català com a llengües estrangeres,
 • persones que vulguin treballar com a mediadores en situacions de multiculturalitat.

2. Requisits específics d'aquest màster 

 • Estar en possessió de qualsevol grau, diplomatura o llicenciatura preferiblement en les següents titulacions.

 Filologia

Educació infantil i primària

Lingüística

Educació social

Periodisme

Pedagogia

Humanitats

Psicologia

Història i Geografia

Logopèdia

Antropologia

Treball social

Sociologia

Relacions internacionals

 

Les persones el títol d'accés de les quals no sigui de Filologia, Lingüística, Humanitats o titulacions afins, hauran de cursar uns complements de formació que assegurin l'adquisició de les competències i continguts del màster. Aquests complements dependran de la formació prèvia acreditada en cada cas.

En cas de no ser parlant natiu/va d’espanyol o català, segons l’itinerari escollit, ha de presentar un certificat de nivell C1 o equivalent en llengua espanyola o catalana.

 • Si no es pot acreditar documentalment el nivell C1, la competència lingüística i comunicativa en espanyol o català del candidat o candidata es determinarà mitjançant una entrevista o una prova de nivell.
 • Si no s'està en possessió del certificat de nivell C1 en el moment de la preinscripció o matrícula, l'alumna o alumne podrà presentar-lo al llarg del curs acadèmic. En cap cas podrà rebre el títol del màster sense haver presentat aquest certificat o, en el seu cas, haver superat la prova de nivell.

3. Requisits generals

Tota la informació sobre com han de ser el títols d'accés al màster i els documents expedits fora d'Espanya es pot consultar aquí.

4. Procés d'admissió

Un cop presentada la preinscripció, la Comissió d’Estudis del màster s’ha d’ocupar d’analitzar les sol·licituds per comprovar el compliment dels requisits d’accés i donar el vistiplau a l’admissió.

En cas que hi hagi més sol·licituds que places, s’hauran de tenir en compte també els criteris selectius següents:

 • Expedient acadèmic de la titulació de procedència
 • Experiència professional
 • Formació acadèmica complementària
 • Domini de les eines informàtiques (especialment en l'alumnat virtual)
 • Coneixement de llengües estrangeres
 • Carta autobiogràfica
 • Entrevista personal

El sistema de ponderació dels criteris d’admissió, si la demanda supera l’oferta, es farà públic, amb suficient antelació, a través dels diversos canals de difusió que té la Universitat de Lleida.

La secretaria de la Facultat de Lletres fa pública la llista de persones admeses al màster a les dates que estableix el calendari que s'aprova cada any.