Màster Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants

Treball de Fi de Màster

Els estudis de màster conclouen amb la presentació i defensa d'un Treball Final de Màster (TFM).

El TFM és un projecte o estudi original en el qual s'apliquen els coneixements, les competències i les habilitats adquirides al màster.

És un treball individual tutelat. Cada TFM té assignat un tutor o tutora la funció del qual se guiar i assessorar l'alumnat en l'elaboració del TFM dins d'uns estàndars de qualitat.

El TFM es defensa públicament davant d'un tribunal avaluador.

Per poder defensar el TFM es necessari tenir aprovades TOTES les assignatures del màster. 

Rúbriques del tutor o tutora, de cada membre del tribunal i el recompte final.